ปรัชญา
ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ปณิธาน
สำนักศึกษาทั่วไป เป็นศูนย์กลางการจัดการการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างนิสิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้เท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

 
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิต เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสาย งานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

 
เป้าประสงค์หลัก
1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นที่พึ่งของ สังคมและชุมชน
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรทุกระดับมี สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงาน
3. ระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ระบบสารสนเทศสามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3. งานวิจัยด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณภาพ
 
นโยบายการพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2558 – 2562)
1. ปรับบทบาทสำนักศึกษาทั่วไปเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเหมาะสม
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย นิสิต สังคมและประเทศชาติอยู่เสมอ
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
4. เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ที่เน้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ/One stop service ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ/การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) สะท้อนพันธกิจ และการบริหารความเสี่ยง
5. เน้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ และหน่วยงานภายใน
6. เน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล สำหรับคนรุ่นใหม่ (Generation Z)
7. มีการสานต่อศูนย์ทดสอบออนไลน์และคลังข้อสอบ พร้อมทั้งขยายสู่ English Entrance Exam & Exit Exam และสานต่อศูนย์กลางการทดสอบสำหรับนักเรียน (MSU-test) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
8. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
5. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
 
 
  จำนวนผู้เข้าใช้  Website counter