ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาหลักสูตร สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงานในสิ่งที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ , นายธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ ,นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล , นายสุรพล สมบัติหอม นายทะเบียน , นางเจริญใจ กุลดิลก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์สำนักศึกษาทั่วไป และนางริญญาภัทร์ คำนันตา จดบันทึกการประชุม


การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักศึกษาทั่วไป ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ