สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักศึกษาทั่วไป  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  width=

รายละเอียดข่าว

                คณะผู้บริหาร , บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป และสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป

โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-15.00น. ศึกษาดูงาน ณ สำนักมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ และอาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต

จากนั้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-13.00น. ศึกษาดูงาน ณ สำนักทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับ และแนะนำสำนักทดสอบและระบบการจัดสอบ e-Testing พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทิศทางในการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและระบบศูนย์ทดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์มาตรฐานการทดสอบให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 2 คน และคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงานระบบคลังข้อสอบฯ จำนวน 5 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ