สำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


สำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำทีมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 10 คน นำทีมโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการสำนักงาน
- โครงสร้างการบริหาร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. โครงสร้างหลักสูตร
- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง และใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-05-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ