โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 3 width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2554 ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษในเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสื่อประกอบการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีความเข้าใจและมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้เกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนสร้างเทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ด้วย


การสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนกลุ่มใหญ่ และ รองศาสตราจารย์ นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อสำหรับประกอบการสอนห้องเรียนกลุ่มใหญ่

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป , อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น 150 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 31-05-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ