การอบรมหลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ


การอบรมหลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การอบรมหลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรที่ 5 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรมตามแนวคิดแบบ Backward Design , การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Co-operative Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Mind Mapping ฯลฯ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN รวม 10 คน


คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-06-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ