การอบรมหลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


การอบรมหลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 การอบรมหลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการกับข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ฯลฯ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN , นิสิตระดับปริญญาโท และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 25 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-06-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ