การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการออกข้อสอบโครงการ (MSU-Test) และ (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3


การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการออกข้อสอบโครงการ (MSU-Test) และ (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3
 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการออกข้อสอบโครงการ (MSU-Test)  และ (MSU-Admissions Test)  ครั้งที่  3   width=

รายละเอียดข่าว

                 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการออกข้อสอบโครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธาน และมีคณาจารย์จากคณะต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมการพิจารณาหารือในประเด็นดังนี้

1. รายวิชาที่จะดำเนินการออกข้อสอบ จำนวนข้อสอบที่จะดำเนินการออกข้อสอบ
2. ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบ
3. พิจารณาเห็นชอบ วัน เวลา สถานที่ออกข้อสอบ
3.1 ออกข้อสอบระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2554 1,4-11 กรกฎาคม 2554
3.2 สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์(สายศิลป์) ออกข้อสอบระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554
3.3 สถานที่ออกข้อสอบห้อง SC1 200/2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. แนวทางการออกข้อสอบในแต่ละวิชา
4.1 การพิมพ์ข้อสอบอาจารย์ผู้สอนพิมพ์เองหรือให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้
4.2 ตัวหนังสือที่ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16
4.3 ข้อสอบเป็นแบบข้อสอบ 4 ตัวเลือก
4.4 เมื่อข้อสอบพิมพ์เสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ออกข้อสอบในแต่ละวิชาตรวจพิสูจน์ตัวอักษรข้อสอบในแต่ละวิชาให้เรียบร้อย

ซึ่งการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (MSU-Test) ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และในปี 2554 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความเห็นชอบให้สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคามและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้คะแนนสอบโครงการจัดสอบฯ ดังกล่าว การจัดสอบในครั้งที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดสอบที่สนามสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความจุ 3,500 คน และสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความจุ 900 คน รวมทั้งสิ้น 4,400 คน การนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินการย่อยการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-06-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ