บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา


บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
  บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา    width=

รายละเอียดข่าว

                 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา ระหว่าง สำนักศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Educational Testing Centre : MSUETC) ระหว่าง รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นพยานความร่วมมือในครั้งนี้


บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันในด้านวิชาการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Educational Testing Centre : MSUETC) เพื่อนำเทคโนโลยีการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Testing) มาใช้ในงานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยทำความตกลงร่วมมือดังต่อไปนี้


สำนักศึกษาทั่วไป มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาข้อสอบ และแบบวัดต่างๆ รวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดโครงการฯ
2. ดำเนินการแต่งตั้งและคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ และแบบวัดต่างๆ
3. จัดเตรียมเอกสารและการดำเนินการจัดสอบตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองและอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอแนะ
5. จัดเตรียมสถานที่และดูแลการจัดการระบบทดสอบออนไลน์ ภายใต้การดูแลและ
ให้คำปรึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ
6. ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจในการเข้าสอบ โดยผ่านระบบรับสมัครสอบออนไลน์
7. ตรวจข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบผ่านระบบออนไลน์
8. ประกาศผลการทดสอบผ่านระบบออนไลน์
9. ดูแล รักษา และบำรุงระบบทดสอบออนไลน์


คณะวิทยาการสารสนเทศ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ออกแบบ สร้าง และพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ตามที่สำนักศึกษาทั่วไปกำหนด
2. เตรียมโปรแกรม และวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมและระบบทดสอบออนไลน์
3. จัดอบรมให้ความรู้ และทักษะ แก่บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปในการใช้ การดูแล และการรักษาระบบทดสอบออนไลน์ที่คณะวิทยาการสารสนเทศพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดบุคลากรให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ การดูแล และ การรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-06-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ