สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา  2555  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และครูแนะแนว ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา คณะ / วิทยาลัย / สาขา ที่เปิดสอน และวิธีการเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักเรียน ผู้บริหารและครูแนะแนว เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้คะแนนสอบจากโครงการจัดสอบฯ ดังกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.genedu.msu.ac.th

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-07-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ