สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พันธุมชัย


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พันธุมชัย
 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  พันธุมชัย  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป นำโดยอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พันธุมชัย สิริอายุ 38 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วัดปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม


ประวัติ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พันธุมชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7
สังกัด : ภาควิชาเคมี


งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
• 2552 : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของอิมมิดาโซลและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
• 2551 : การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไดไฮโดรไพริมิดิโนนโดยใช้อลูมิเนียมคลอไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
• 2551 : ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลจากเห็ดสกุลกาโนเดอร์มา
• 2551 : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากมะพอก
• 2550 : การสังเคราะห์และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบคีโตนไม่อิ่มตัว


กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
• 11 ธันวาคม 2008 , แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย(อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 19 (ประธานอนุกรรมการ)
• 11 ธันวาคม 2008 , แต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย(อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 19 (รองประธาน)


กรรมการภายในคณะฯ
• 9 มกราคม 2008 , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประธาน)
• 9 มกราคม 2008 , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กรรมการ)
• 3 กุมภาพันธ์ 2009 , แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ( อะตอมเกมส์ ) ครั้งที่ 19 (ประธานอนุกรรมการ)
• 22 มกราคม 2009 , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิสิตพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (กรรมการ)


วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน
กรรมการวิทยานิพนธ์นอกสถาบัน (ระดับชาติ)
• 20 พฤษภาคม 2008 , การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงพอร์ไพรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย
• 12 มกราคม 2008 , STRUCTURAL MODIFICATION OF FLAVONOIDS FROM KAEMPFERIA PARVIFLORA AND BIOLOGICAL ACTIVITIES , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย


การศึกษา
• 2548 : ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
• 2540 : วท.ม. (เคมี) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
• 2538 : วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ไทย


ความเชี่ยวชาญ
• เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ โดยเฉพาะสารเฮทเทอโรไซคลิก (Organic Synthesis)
• การหาองค์ประกอบทางเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry)


การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล
1 พฤษภาคม 2551 , อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ