การอบรมหลักสูตร : การวิจัยในชั้นเรียน


การอบรมหลักสูตร : การวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมหลักสูตร : การวิจัยในชั้นเรียน width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรที่ 6 : การวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ความหมายของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการและขั้นตอนของการทำวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาการวิจัย และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 13 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-07-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ