ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู LLEN มหาสารคาม เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู LLEN มหาสารคาม เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู LLEN มหาสารคาม เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ   width=

รายละเอียดข่าว

                ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู LLEN มหาสารคาม เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 21 โรงเรียน และทีมวิจัยรวมทั้งสิ้น 28 คน

โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LLEN มหาสารคาม) ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ณ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงานและการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นการดำเนินการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเกิดแนวทางการดำเนินการหรือแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-07-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ