โครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1


โครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1
 โครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1  width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนานิสิตเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานความดี พร้อมทั้งส่งเสริมและหนุนเสริมให้นิสิตทำความดีในลักษณะโครงงานแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ ตลอดจนให้นิสิตได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่องโครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ เรียนรู้ตนเอง ผ่านโครงงานความดี โดยพระอาจารย์มหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานโครงการเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการความดีและอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเค้าร่างโครงงานความดีโครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงการความดี ครั้งที่ 1 ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำโครงงานความดี หรือโครงานคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับนิสิตกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนิสิตที่กำลังเรียนรายวิชามนุษย์กับการเรียนรู้ และนิสิตอื่นๆที่สนใจจำนวน 2,000 คน โดยจัดแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆละ 20 คน ร่วมกันจัดทำเค้าร่างโครงงานความดี

ระยะที่ 2 จะมอบหมายให้นิสิตแต่ละกลุ่ม จัดทำเค้าโครงงานความดีของกลุ่มตนเอง ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนอนุมัติให้ดำเนินการโครงงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงงานความดี

ระยะที่ 3 นิสิตแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินโครงงานความดีของตน หน้าชั้นเรียนในช่วงปลายเดือนกันยายน 2554 และนำส่งผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 7 นาที และรายงานโครงงานความดีต่อคณะกรรมการฯ ผลงานที่โดดเด่นจะถูกคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-07-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ