การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ


การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
 การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา/ก.พ.ร. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 3 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการอำเภอกันทรวิชัย ได้แก่ พัฒนาชุมชนอำเภอ , เกษตรอำเภอ , ปศุสัตว์อำเภอ , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขวาใหญ่

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ในด้านการเกษตร ไร่นาสวนผสม ตลอดจนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรกับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน” ระหว่างส่วนราชการอำเภอกันทรวิชัย ได้แก่ พัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ กศน.อำเภอ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-07-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ