โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ภายใต้ประเด็น “การพัฒนาข้อสอบประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตกลุ่มใหญ่”


โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ภายใต้ประเด็น “การพัฒนาข้อสอบประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตกลุ่มใหญ่”
 โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  สำนักศึกษาทั่วไป  ภายใต้ประเด็น  “การพัฒนาข้อสอบประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตกลุ่มใหญ่”  width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ภายใต้ประเด็น “การพัฒนาข้อสอบประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตกลุ่มใหญ่”

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ภายใต้ประเด็น “การพัฒนาข้อสอบประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตกลุ่มใหญ่” ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม AR – 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมี รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีความเหมาะสม สร้างสถาบันสู่การเรียนรู้ในการวัดและประเมินผลของนิสิตกลุ่มใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการวัดผลประเมินผลการพัฒนาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และครูโครงการ LLEN มหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 60 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-08-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ