สำนักศึกษาทั่วไป และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา


สำนักศึกษาทั่วไป และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
   สำนักศึกษาทั่วไป และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมถวายเทียน  เนื่องในวันเข้าพรรษา    width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง มหาวิทยาลัยได้ทำนุบำรุงประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา และได้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จำนวน 51 คน

วันเข้าพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความถ่องแท้ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมหนึ่งที่ชาวพุทธต้องปฏิบัตินั่นคือกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนเข้าพรรษา การจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องตามวัฒนธรรมท้องถิ่น อันที่จะส่งเสริมให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้มีส่วนร่วมในประเพณีของชุมชน โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา จากนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงส่งเสริมที่จะให้หน่วยงานต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างหน่วยงานภายในและชุมชน จึงจัดกิจกรรมประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษาขึ้น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 08-08-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ