สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 10


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 10
 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการ  Big Cleaning Day ครั้งที่ 10    width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นราชสักการะ โดยการพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดล้างถนน การกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกหมู่เหล่า ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหามหาราชินี เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกด้วย

โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันในวันนี้ คือ การทำความสะอาดถนนทุกสายในมหาวิทยาลัย ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงบริเวณรอบอาคารที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การกวาดขยะใบไม้ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัยทุกสายทางมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกว่า 300 คน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจากเทศบาลตำบลขามเรียง ในการอำนวยความสะดวก เพื่อฉีดล้างถนนในกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้อีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-08-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ