โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการเกษตรทฤษฏีใหม่ กับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน”


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการเกษตรทฤษฏีใหม่ กับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน”
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  “สร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจการเกษตรทฤษฏีใหม่  กับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน”  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ บ้านขีเหนือ หมู่ 13 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการเกษตรทฤษฏีใหม่ กับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับ นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอกันทรวิชัย ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาดุก และพันธุ์เป็ดบาบารี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านขีเหนือ นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้ต่อยอดต่อไป

โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า “ 1ชุมชน 1 หลักสูตร” สำนักศึกษาทั่วไป ได้คัดเลือกบ้านขีเหนือ หมู่ 13 ตำบลเขวาใหญ่ เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์บาบารี และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เรียนรู้จากสภาพวิถีชีวิตจริงของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับนิสิต นิสิตนำความรู้ทางทฤษฏีมาใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับส่วนราชการอำเภอกันทรวิชัย ได้แก่ หน่วยงานพัฒนาชุมชน ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ

โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2554 ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันสรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสู่ความยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยพัฒนาการอำเภอ ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน

และในวันที่ 16 สิงหาคม ช่วงเช้า หัวหน้าเกษตรอำเภอ ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ ปศุสัตว์อำเภอ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์เลี้ยงสวยงาม และผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ ให้ความรู้ด้านการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และในช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหินปูน หมู่ 17 ตำบลเขวาใหญ่ และศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เถียงนาครูน้อย ตำบลท่าขอนยาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจ จำนวน 200 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 16-08-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ