การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2554


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2554
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) ครั้งที่  2/2554 width=

รายละเอียดข่าว

                การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2554

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา/ก.พ.ร. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจสำนักศึกษาทั่วไป แผนการจัดการความรู้ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ที่สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-08-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ