การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป


การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษา  สำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ตัวชี้วัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป คณาจารย์จากคณะต่างๆ อาทิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก และหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ เข้าร่วมการพิจารณาหารือในครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ