การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำป 2554


การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำป 2554
การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำป  2554 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 งานกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2554 หน่วยงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคและการเจ็บไข้ อันจะนำมาซึ่งความสามารถอันดีในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำป 2554 ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น 28 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ