งานจัดการห้องเรียนและสื่อ สำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานติดตั้ง LCD TV ประจำห้องเรียนรวม


งานจัดการห้องเรียนและสื่อ สำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานติดตั้ง LCD TV ประจำห้องเรียนรวม
  งานจัดการห้องเรียนและสื่อ  สำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานติดตั้ง LCD  TV  ประจำห้องเรียนรวม  width=

รายละเอียดข่าว

                 งานจัดการห้องเรียนและสื่อ สำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานติดตั้ง LCD TV ประจำห้องเรียนรวม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 20.00 น. งานจัดการห้องเรียนและสื่อ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ลงพื้นที่ห้องเรียนรวมเพื่อติดตามการดำเนินงานติดตั้ง LCD TV จากที่ได้มีการประกวดราคาตามโครงการประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สี (LCD TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 64 เครื่อง ของสำนักศึกษาทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาที่ได้เข้าดำเนินการในครั้งนี้ คือ บริษัท ไอ เอ็ม ดี เซอร์วิส จำกัด งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,690,000 บาท โดยโทรทัศน์สี (LCD TV) จำนวนทั้ง 64 เครื่อง จะมีการนำไปติดตั้งภายในห้องเรียนรวม จำนวน 17 ห้อง ประกอบด้วย ห้อง RN1-407, RN1-409 , RN1-410 , RN1-507 , RN1-509 , RN1-510 , RN1-607 , RN1-609 , RN1-610 , RN1-707 , RN1-709 , RN1-710 , SC1-100 , SC1-300 , FA-110 , IT1Ed และ IT2Ed ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 นี้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 สำนักศึกษาทั่วไป ได้วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพในห้องเรียนรวมให้ครอบคลุมทุกห้อง เพื่อให้สามารถให้บริการห้องเรียนรวมและสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 02-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ