การอบรมหลักสูตร : การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง


การอบรมหลักสูตร : การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
การอบรมหลักสูตร : การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง width=

รายละเอียดข่าว

                การอบรมหลักสูตร : การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรที่ 8 : การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ Higher-order thinking (HOT) , Bloom Revised Taxonomy : The Cognitive Process Dimension , การจำแนก , การจัดการข้อมูลการกำหนดคุณลักษณะ , การสอนโดยใช้ Graphic Organizers , การประเมิน , การตรวจสอบ , การคิดอย่างมีวิจารณญาณฯลฯ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 12 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 02-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ