การอบรมหลักสูตร : การเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน


การอบรมหลักสูตร : การเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
การอบรมหลักสูตร : การเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน width=

รายละเอียดข่าว

                การอบรมหลักสูตร : การเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรที่ 9 : การเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย , สถิติสำหรับการวิจัย และ 20ข้อ ควรพิจารณาในการสร้างข้อคำถามที่ดีสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 18 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 06-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ