อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)


อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   (CHE QA Online System)  width=

รายละเอียดข่าว

                 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 งานการประกันคุณภาพ/กพร. กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคุณจรัญ รัตนทิพย์ และคุณพิษณุ โงนมณี จากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) , แนะนำการใช้งานและฝึกปฏิบัติการวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูล

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online System ได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศึกษาทั่วไปผ่านระบบฐานข้อมูล Online เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการภายในและภายนอก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวม 34 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ