โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2554


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2554
 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ  9  วัด  ประจำปี  2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2554

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2554 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2554 ณ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ วัดธาตุขามแก่น , วัดไชยศรี , วัดสระบัวแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วัดพุทธนิมิตภูค่าว , วัดศรีบุญเรือง , วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ วัดพระธาตุดอยเกิ้ง , วัดพระสิงห์วรวิหาร และวัดสวนดอก

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้บุคลากร สำนักศึกษาทั่วไปได้ร่วมทำบุญกับชุมชนเนื่องในวันเข้าพรรษาได้เป็นอย่างที่ดี
2) เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปสืบสานขนบธรรมเนียมของศาสนาได้อย่างเหมาะสม
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปมีจิตใจที่เบิกบานสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4) เพื่อปรับทัศนคติในการดำเนินงานที่เหมาะสมและเป็นไปในทางที่เหมาะสม

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายที่จะทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์ให้การพัฒนานิสิตคู่กับชุมชน ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรบางหลักสูตรมีการนำเอากระบวนการเรียนรู้กับชุมชน รวมถึงจัดให้ชุมชนบางแห่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาของนิสิตการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นิสิตก็ยังสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สนใจด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนด้วย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีส่วนร่วมกับสังคมนั้น กิจกรรมทางศาสนาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ กิจกรรมการไหว้พระ 9 วัด เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับบุคลากรทุกคน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ