การอบรมหลักสูตร : การทำผลงานเพื่อเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ


การอบรมหลักสูตร : การทำผลงานเพื่อเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
 การอบรมหลักสูตร : การทำผลงานเพื่อเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ   width=

รายละเอียดข่าว

                 การอบรมหลักสูตร : การทำผลงานเพื่อเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรที่ 10 : การทำผลงานเพื่อเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ,อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก และรองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 8 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ