โครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3


โครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3
  โครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (MSU-Admissions  Test)  ครั้งที่  3   width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2554 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1, 2, 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดการทดสอบ 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อโครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,942 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ จำนวน 2,709 คน สายศิลป์ จำนวน 264 คน รวมทั้งสิ้น 4,915 คน (ประกาศผลสอบในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ทางเว็บไซต์สำนักศึกษาทั่วไป ที่ www.genedu.msu.ac.th)

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (MSU-Admissions Test) ในจังหวัดมหาสารคาม
2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนภายนอก
3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเตรียมพร้อมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคาม
4 เพื่อให้ผู้เรียนที่ดำเนินการทดสอบในครั้งนี้ได้มีโอกาสใช้คะแนนสอบที่ได้ สมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ