การประชุมวางแผนการบริหารจัดการ แผนการจัดโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2


การประชุมวางแผนการบริหารจัดการ แผนการจัดโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2
การประชุมวางแผนการบริหารจัดการ  แผนการจัดโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา  (MSU-Test)  ครั้งที่ 2 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมวางแผนการบริหารจัดการ แผนการจัดโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ , นายอานุภาพ งามสูงเนิน (นิติกร) , นายสรเดช บำรุง (นิติกร) , นายปริญญ์ งามสุทธิ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป , นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ , นายดวงพร นามหิงษ์ , นายภานุพล ปะสังขีนี , นางสาวฤทัยรัตน์ มายเจริญกุล , นางสาวอังคณา เสนา และนางสาวมัติกา คำหา
โดยการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU –Test) ครั้งที่ 2 เพื่อวัดความรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 15-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ