โครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์
จิตอาสา ครั้งที่ 1


โครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์<br>จิตอาสา ครั้งที่ 1
โครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์<br>จิตอาสา ครั้งที่ 1 width=

รายละเอียดข่าว

                โครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์จิตอาสา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 ณ อาคารพลศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์จิตอาสา ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์จิตอาสา ในครั้งนี้ จำนวน 2,000 คน และคณาจารย์ผู้สอนรายวิชามนุษย์กับการเรียนรู้ และรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากการดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น โดยโครงการฯดังกล่าว มีการดำเนินการ 3 ระยะ เพื่อให้นิสิตที่เรียนรายวิชามนุษย์กับการเรียนรู้และรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีกระบวนการจัดโครงการผ่านความดีให้มีความกระตือรือร้น ในการจัดรูปแบบการทำรายงานที่เหมาะสม

ระยะแรก เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจะเป็นการรับฟังการบรรยายการสร้างโครงงานที่ดีในด้านต่างๆ ระยะที่สอง เป็นการดำเนินกิจกรรมการจัดทำโครงงานความดี การดำเนินการต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษาถือเป็นบุคคลที่จะส่งเสริมการดำเนินการจัดทำโครงงานทำความดี ระยะสุดท้าย เป็นการจัดทำที่เห็นผลอย่างประจักษ์ หมายความว่าการทำโครงงานทำความดี นิสิตที่มีผลงานดีเด่นมีเวทีที่จะส่งเสริมให้มีการแสดงผลงานด้านการจัดทำโครงงาน ถือได้ว่าเป็นการนำผลการดำเนินงานด้านโครงงานมาแสดงเพื่อเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะทำให้นิสิตมีความตื่นรู้ด้านการจัดโครงงานผ่านความดีมาก และมีการพัฒนาปรับปรุงให้การจัดทำโครงงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์มากยิ่งขึ้น

ความสำคัญด้านการจัดนิทรรศการการจัดทำโครงงานความดี เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะปลดปล่อยความดีของนิสิตแต่ละคนออกมาเพื่อพร้อมรับการพัฒนาและเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะปลุกปั้นกระบวนการคิดด้านการทำความดี รวมถึงนิสิตที่จัดทำโครงงานทราบจุดแข็งจุดอ่อนของการจัดทำโครงงานซึ่งกิจกรรมในวันนี้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอและจัดแสดงโครงงานในลักษณะบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ครอบครัว ชุมชน มหาวิทยาลัย สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ทำให้นิสิตได้มีการเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ได้ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานในลักษณะโครงงานการทำความดีที่มีประสิทธิผล


คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ