การประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัว
นิสิตใหม่ และการจัดตารางเรียน


การประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัว <br> นิสิตใหม่ และการจัดตารางเรียน
 การประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัว <br> นิสิตใหม่ และการจัดตารางเรียน   width=

รายละเอียดข่าว

                 การประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ และการจัดตารางเรียน
ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2/2554

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ และการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , เจ้าหน้าที่จากกองคลังและพัสดุ , คณาจารย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการจากคณะต่างๆ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ เข้าร่วมการพิจารณาหารือในครั้งนี้ด้วย

การประชุมดังกล่าวมีเรื่องพิจารณา ดังต่อไปนี้

1 พิจารณาการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555 ตามที่ คณะต่างๆ กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล และสำนักศึกษาทั่วไป ได้ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับนิสิตมากกว่าแผนการรับในสาขาวิชาที่สภาวิชาชีพ ในคราวประชุมวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มีนโยบายให้นิสิตใหม่ที่มารายงานตัว ปีการศึกษา 2555 ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2555 รวมถึงชำระค่าลงทะเบียนในวันดังกล่าว

2 พิจารณาร่างกำหนดวันและเวลาจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 ตามที่ คณะต่างๆ กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล และสำนักศึกษาทั่วไป ได้ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับนิสิตมากกว่าแผนการรับในสาขาวิชาที่สภาวิชาชีพ ในคราวประชุมวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ/สาชาวิชาเอก โดยเชิญทุกคณะร่วมหารือในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555 ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหารือร่วมกันก่อนการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดทำร่างกำหนดวันและเวลาจัดตารางเรียน ตลอดปีการศึกษา 2555 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-09-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ