การประชุมจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554


การประชุมจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554
 การประชุมจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.3  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ครั้งที่ 1/2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภาคเรียนที่ 1/2554 และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 2/2554 รายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภาคเรียนที่ 1/2554 และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 2/2554 รายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554 ขึ้น ณ ห้อง SC2-108 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภาคเรียนที่ 1/2554 และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคเรียนที่ 2/2554 รายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากคณะต่างๆ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมดังกล่าวมีเรื่องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำรายงานผลดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
2 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-10-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ