สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจาก คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนั้นได้ร่วมบรรจุสิ่งของร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมบรรจุสิ่งของร่วมกันได้ถุงยังชีพทั้งหมดจำนวน1,000 ชุด

โดยในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต จะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่ ชุมชนบ้านมะกอก บ้านกุดหัวช้าง บ้านดอนนา และบ้านห้วยซัน ต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-10-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ