การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม


การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา   จังหวัดมหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูเครือข่าย LLEN มหาสารคาม จำนวน 64 คน และทีมนักวิจัย จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน

โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LLEN มหาสารคาม) ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ณ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงานและการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นการดำเนินการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเกิดแนวทางการดำเนินการหรือแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-10-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ