โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน


โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากร<br>สายสนับสนุน
  โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากร<br>สายสนับสนุน   width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. งานกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ขึ้น ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในภาคเช้า เรื่อง การปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในภาคบ่าย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวม 34 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-10-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ