นายกกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป


นายกกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป
 นายกกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป  width=

รายละเอียดข่าว

                 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายอำนวย ปะติเส นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนากยกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน และรับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไป โดยนำเสนอภารกิจโดดเด่นของสำนักศึกษาทั่วไป เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักศึกษาทั่วไป การดำเนินการโครงการ MSU-Test และ MSU-Admissions Test การดำเนินจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษาโดยการพัฒนาระบบการทดสอบ แบบ Online และ Test Bank โดยความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ และการดำเนินการด้านการบริการวิชาการ โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) เป็นต้น ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 08-11-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ