กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554


กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554
 กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 โดยทอดถวาย ณ วัดสว่างมงคล บ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2554 โดยได้มีการตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารพัฒนานิสิต โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตั้งองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2554 ขึ้น ทอดถวาย ณ วัดสว่างมงคล บ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานมีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจาก กอง สำนัก ศูนย์ สถาบัน และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนจากบริเวณหอพักนิสิตมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี ในเวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ มี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวบ้านรอบนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธี มีการแสดงดนตรีจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ และภาพยนต์สมโภชองค์กฐินสามัคคีตลอดทั้งคืน

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10 .00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานถวายกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 ณ วัดสว่างมงคล บ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลขามเรียงได้จัดกฐินสามัคคีร่วมในครั้งนี้มีผู้นำชุมชนและชาวบ้านโนนแสบงร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ได้ปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 686,000 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชาวบ้านโนนแสบง เป็นทุนสร้างกุฏิหลังใหม่แทนกุฏิหลังเดิมที่ชำรุด อีกทั้งได้ใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป

กฐินสามัคคี “ เป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกัน จะบริจาคมากน้อยอย่างไรไม่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการก็มักจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่มีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อื่น เมื่อได้ปัจจัยมาก็นำมาจัดหาผ้าอันเป็นองค์กฐินรวมทั้งบริวารต่างๆ เมื่อมีปัจจัยเหลือก็นำถวายวัดเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิ โบสถ์ เจดีย์ เป็นต้น กฐินสามัคคีนี้มักจะนำไปทอดยังวัดที่กำลังมีการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นการสมทบทุนให้สิ่งอันพึงประสงค์ของวัดให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว เรื่องของกฐินสามัคคีเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมาก เพราะนอกจากจะถือกันว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงวัด ตลอดจนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของชุมชน ให้มีความรักมั่นกลมเกลียวอันเนื่องมาจากอานิสงส์ของกฐินสามัคคีนั่นเอง”

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 08-11-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ