ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส


ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส
 ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส   width=

รายละเอียดข่าว

                 ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส

ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารราชนครินทร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกรับทราบและส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คนเก่า) ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คนใหม่) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานและพยาน ในการส่งมอบงานในครั้งนี้

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นคณะผู้บริหารในแต่ละคณะหน่วยงาน ร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คณบดีทั้งสองท่านในโอกาสนี้ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-11-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ