การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบโครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2


การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบโครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2
การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรณีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบโครงการ MSU-Test  ครั้งที่ 2  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบโครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณบดี , รองคณบดี , ผู้อำนวยการและผู้แทนจากคณะต่างๆ ประกอบด้วย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
กองทะเบียนและประมวลผล และกองบริการการศึกษา

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เ ข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นไปอย่างเหมาะสม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 15-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ