โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน


โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
 โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน  width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน

อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่และปลาดุก ชุมชนบ้านขี เข้าร่วมการนำเสนอโครงการเกษตรกรกับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 จัดโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน โดยผลการพิจารณาจากการนำเสนอ สำนักศึกษาทั่วไปได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ ชุมชน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป รวมถึงเป็นการค้นหาชุมชนต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆโดยรอบที่สนใจ และการบริหารผลงานบริการวิชาการโดยใช้กลยุทธ์การสร้างเวทีในการมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการผลักดันและสร้างแรงกระตุ้นให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและชุมชนเกิดความร่วมมือเกิดขวัญกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป

ในการนี้มีผู้แทนชุมชน และคณะต่างๆที่ผ่านรอบการคัดเลือกรอบแรก 15 ชุมชน มาร่วมเสนอผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนในรอบคัดเลือกที่สอง และนำผลผลิตจากชุมชนมาร่วมจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทแรกโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบด้วย

- โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลนาสีนวน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยี
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านเกิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ตำบลพระธาตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
- โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพนงาม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- โครงการเกษตรกับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู้องค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านขีศรี หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักศึกษาทั่วไป

ประเภทที่สองโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนแบบยั่งยืน ประกอบด้วย

- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ฟาร์มไข่ไก่ โรงเรียนนาสีนวน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ
- โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านห้วยซัน ตำบลขามเรียง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์
- โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านเกิ้ง:การปรับปรุงดินและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยี
- โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ภายหลังอุทกภัย ณ บ้านโขง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
- โครงการร่วมเรียนรู้สู่ชุมชนคนรักสุขภาพ (โครงการบ้านหนองขาม) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณชุมชนท่าม่วง หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
- โครงการศึกษากระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติ ให้มีความหลากสีและได้มาตรฐานต่อการนำไปย้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์นวัตกรรมไหม
- โครงการชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ไอที ประจำหมู่บ้านกรณีหมู่บ้านท่าตูม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอร์
- โครงการกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอักษรโบราณอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วง หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ

โดยตัวแทนชุมชนนำเสนอไม่เกิน 3 ท่าน กำหนดเวลาในการนำเสนอ 15 นาที

โครงการที่ผ่านคัดเลือกจากรอบคัดเลือก 5 อันดับ ต้องเตรียมชุมชนเพื่อรอรับการตรวจประเมินภาคสนามในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลและมอบโล่รางวัลในงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้โครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะต้องนำผลงานไปร่วมจัดนิทรรศการ ในช่วงวันที่ 1-9 ธันวาคม 2554 ต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-11-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ