โครงการส่งเสริม "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน”


โครงการส่งเสริม "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน”
 โครงการส่งเสริม

รายละเอียดข่าว

                 โครงการส่งเสริม "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จากสวนสันติธรรม จ.ชลบุรี

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตฯ โดยนิมนต์หลวงพ่อปราโมทย์
ปาโมชฺโช จากสำนักสงฆ์สวนสันติธรรม มาเป็นพระวิทยากรแสดงวิธีการปฏิบัติธรรมวิปัสนาธรรมฐาน ในหัวเรื่อง "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน"

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริม "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน” โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน" โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปจากพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ได้มาร่วมศึกษา เรียนรู้แนวทางและวิธีปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาชีวิตของตนเองสู่การเป็นผู้มีจิตตื่นรู้ อันจะทำให้รู้จักตนเอง มีสติสัมปัชชัญญะ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในสังคมปัจจุบัน และสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาให้นิสิตมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น

โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้ให้ธรรมะเพื่อการปฏิบัติว่า “การที่เรามาเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างมา แล้วก็ไป บังคับมันไม่ได้หรอก สิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุมันก็เกิด ถ้าหมดเหตุมันก็ดับไป ใจมันยอมรับตรงนี้ได้ มันจะมีความสุขขึ้นเยอะเลย เพราะมันยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฎต่อหน้าต่อตาได้แล้ว”

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ