เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2554


เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2554
  เทศน์มหาชาติ ประจำปี  2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 ณ บริเวณรอบอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมขบวนแห่ พิธิอัญเชิญพระอุปคุต พิธิอัญเชิญพระเวสสันดร พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ขบวนแห่ผ้า
ผะเหวด และร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน และรับฟังการบรรเลงดนตรีเพลงสาธุการ เพลงโหมโรงเย็น/โหมโรงเทศน์ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชา
พระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย พิธีอัญเชิญพระอุปคุต, พิธิอัญเชิญพระเวสสันดร, พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง, ขบวนกลองยาว, ขบวนฟ้อนรำ, ขบวนแห่ผ้าผะเหวดขบวนผู้ร่วมพิธี 13 กัณฑ์ ซึ่งมีความหลากหลายของขบวนแห่ นิสิตจากชมรมและคณะต่างๆ ได้จัดมาร่วม อีกทั้งขบวนการล้อเลียนแบบประเพณีโบราณที่นิยมทำกันมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจออกมาชมเป็นจำนวนมาก และมาสิ้นสุดขบวนที่บริเวณลานเทศน์มหาชาติ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารีและร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน มีดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ เพลงโหมโรงเย็น/โหมโรงเทศน์ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นปีมหามงคลและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากคณะนักเทศน์ “วาทะเสียงธรรม” นำโดยพระครูกิตติธีรานุวัฒน์ วัดสวรรค์คงคา ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และคณะ ส่วนในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน พิธีเทศน์สังกาศ พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การแสดงประกอบกัณฑ์เทศ การบรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ การแห่กัณฑ์หลอน ซึ่งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมงานพิธี ณ บริเวณเวทีเทศน์มหาชาติ ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 เป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้เกิดแก่ตนเอง ทั้งต่อส่วนรวม คือ การทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างหนึ่ง และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 06-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ