พิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ


พิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ
 พิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554 และได้เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม) ประจำกัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธี จากนั้นได้ร่วมฟังเทศน์ ทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยมีเจ้าภาพประจำกัณฑ์ จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์ และประเคนเครื่องไทยธรรม จากนั้นมีขบวนแห่ต้นเงินเพื่อร่วมทำบุญของแต่ละคณะ หน่วยงาน สถาบัน สำนัก และศูนย์ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามลำดับ

งานเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการจัดเป็นประจำระหว่างเดือน 11 เดือน 12 หรือเดือน 1 ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลี จำนวน 1,000 พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือเทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศ กัณฑ์ที่ 5 ชูชก กัณฑ์ที่ 6 จุลพน กัณฑ์ที่ 7 มหาพน กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ กัณฑ์ที่ 11 มหาราช กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ และกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่า เวสสันดรในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ
- จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
- จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
- จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
- จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
- จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 06-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ