พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 3


พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 3
พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 3 width=

รายละเอียดข่าว

                พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุม D-415 อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ปะติเส นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด และหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดสอบในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้แนวคิดการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 4

พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) กับช่องทางการพัฒนาผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานและบรรยายสรุปผลการทดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) เป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ดำเนินการ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 , 2 และ 3 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยประสานสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการจัดสอบ ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดสอบในครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10–11 กันยายน 2554 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะนำผลคะแนนสอบมาพิจารณาประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ดังนี้
ผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล)
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอัษราณีย์ สระมัวมืด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงปิลันธน์ชยา ปัตลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กหญิงศศินา อินทวงษ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ (โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล)
รางวัลชนะเลิศ นายชัยวัฒน์ ทมไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวทัศนีย์ สุจิตตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายคงคาธร ปัญญาคงมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ (โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล)
รางวัลชนะเลิศ นางสาวกิตติยา จิตรปรีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวครองขวัญ สืบสุนทร โรงเรียนวาปีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวธันยพร วรรณชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โล่)
ผลการสอบชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ (โล่)
ผลการสอบชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผลการสอบรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวาปีปทุม

ผลคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ (โล่)
ผลการสอบชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผลการสอบรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) (โล่และเกียรติบัตร) ได้แก่
1. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มหาสารคาม
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 มหาสารคาม
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 มหาสารคาม
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
7. เทศบาลเมืองมหาสารคาม


คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ