การสัมมนานำเสนอผลงานของโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม


การสัมมนานำเสนอผลงานของโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  การสัมมนานำเสนอผลงานของโครงการวิจัย  LLEN  มหาสารคาม   ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   width=

รายละเอียดข่าว

                 การสัมมนานำเสนอผลงานของโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้ประสานงานหลักโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LLEN มหาสารคาม) ได้จัดการสัมมนานำเสนอผลงานของโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษสำนักศึกษาทั่วไป

โครงการ LLEN มหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม เกือบครบตามกำหนดเวลา 2 ปี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่หรือนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม สู่เวทีวิชาการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในโครงการ LLEN มหาสารคาม ร่วมกันถอดบทเรียน ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค พร้อมกับสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย LLEN มหาสารคาม ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ทางศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้


รูปแบบกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย
1. เวทีนักเรียนเครือข่าย LLEN มหาสารคาม ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต เป็นการจัดแสดงโครงงานของนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงงาน ชมการแสดงของนักเรียนเครือข่าย และสินค้าหรือผลงานนักเรียนที่นำมาจำหน่ายจากนักเรียนเครือข่าย LLEN มหาสารคาม ทั้ง 21 โรงเรียน
2. เวทีครูเครือข่าย LLEN มหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในโครงการ LLEN มหาสารคาม ร่วมกันถอดบทเรียน ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย LLEN มหาสารคาม และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ทางศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
3. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นการมอบเกียรติบัตรครูเครือข่าย LLENมหาสารคาม และมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ให้กับโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ดีเด่น ในเครือข่าย LLEN มหาสารคาม

ผู้เข้าร่วม (รวมทั้งสิ้น 800 คน)
- คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการวิจัย LLEN และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการต่อยอดและพัฒนาเครือข่าย โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช และ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
- ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
- ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม
- ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย LLEN มหาสารคาม 21 โรงเรียน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยในโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม 29 คน
- บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากแต่ละหน่วยงาน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ