โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
สำนักศึกษาทั่วไป


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน <br> สำนักศึกษาทั่วไป
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน <br> สำนักศึกษาทั่วไป   width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสำนักศึกษาทั่วไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ อาจารย์ประจำภาควิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน และการเขียนเค้าโครงงานวิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเค้าโครงงานวิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติโดยนำกระบวนการวิจัยใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม
2) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปมีกระบวนการสร้างสรรค์งานที่ปฏิบัติโดยอาศัยการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้านการพัฒนางานโดยอาศัยการวิจัยที่เหมาะสม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ