คณะผู้บริหาร มมส. ให้การต้อนรับ Dr. Jaesup Pak
หัวหน้าศูนย์ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม จาก Inje University


คณะผู้บริหาร มมส. ให้การต้อนรับ Dr. Jaesup Pak <br> หัวหน้าศูนย์ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม จาก Inje University
   คณะผู้บริหาร มมส. ให้การต้อนรับ  Dr. Jaesup Pak   <br> หัวหน้าศูนย์ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม  จาก Inje University    width=

รายละเอียดข่าว

                 คณะผู้บริหาร มมส. ให้การต้อนรับ Dr. Jaesup Pak หัวหน้าศูนย์ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม จาก Inje University

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr.Jaesup Pak หัวหน้าศูนย์ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม ผู้แทนจาก Inje University ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสที่เดินทางเพื่อเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และดูสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ “Sejong Hakdang” (Korean Cultural Center) โดยมี ผศ.ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ , Professor Dr.Teok-Hyun PAEK, Aj.Dong-Hee Lee อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก , อาจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ ผู้รักษาราชการแทน รักษาราชการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก , ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศึกษาทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ภาษา “Sejong Hakdang” (Korean Cultural Center) ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้น อาจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ได้นำ Professor Dr.Jaesup Pak ดูสถานที่จัดตั้งศูนย์ภาษา“Sejong Hakdang” (Korean Cultural Center) ณ อาคารราชนครินทร์ และนำศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเทพนิมิตร หรือวัดภูค่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย


การเยี่ยมชมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งศูนย์ “Sejong Hakdang” (Korean Cultural Centre) ขึ้นนั้น สำนักศึกษาทั่วไป จึงได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Inje University สาธารณรัฐเกาหลี ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร และเพื่อเป็นการขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดโครงการฝึกอบรมและสอนภาษาเกาหลีให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ