โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล


โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล
โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล width=

รายละเอียดข่าว

                โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2555

สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ทบทวนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ , การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล , การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล , การวางแผนและการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) , การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Action Plan) ในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไป ตามกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกรถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติด้านกลยุทธ์ของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร (KPI)

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ