สวัสดีปีใหม่ 2555 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สวัสดีปีใหม่ 2555 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สวัสดีปีใหม่ 2555 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าอวยพรพร้อมมอบกระเช้า เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ , รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต , รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ